Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Timberman Boom & Landschap

Artikel 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden Timberman Boom & Landschap
1.2 Timberman: Timberman Boom & Landschap, ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer: 90383540.
1.3 Hoveniers- / groenvoorzieningswerkzaamheden: De volgende werkzaamheden:

  • Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van tuinen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerd werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
  • Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van tuinen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
  • Het leveren van benodigde materialen voor de genoemde werkzaamheden.
  • Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

1.4 Offerte: Ieder aanbod van Timberman Boom & Landschap tot het verrichten van een Opdracht.
1.5 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die aan Timberman Boom & Landschap Opdracht geeft tot het verrichten van de werkzaamheden.
1.6 Opdracht: De mondelinge, schriftelijke of per e-mail overeengekomen opdracht tot het verrichten van hovenierswerkzaamheden, welke tussen de Opdrachtgever en Timberman Boom & Landschap is overeengekomen op basis van de op het offerte ingeschatte bedrag, exclusief btw.
1.7 Uurloon: De vergoeding per uur voor het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van de locatie voor de werkzaamheden) door een werknemer van Timberman Boom & Landschap exclusief btw.
1.8 Vrij- of regiewerk: De tuinwerkzaamheden, waarvoor geen opdracht is verstrekt.

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID EN BEKENDMAKING
2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte van Timberman Boom & Landschap, op iedere Opdracht en op alle Tuinwerkzaamheden.
2.2 Afwijkingen op deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in een door Timberman Boom & Landschap en Opdrachtgever overeengekomen document.
2.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wijst Timberman Boom & Landschap uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3 – DE OFFERTE/HET AANBOD
3.1 Iedere Offerte van Timberman Boom & Landschap is vrijblijvend en geldig gedurende een periode van 14 dagen vanaf de dag van aanbieding, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Na het verstrijken van de voornoemde termijn is de Offerte komen te vervallen en kan hierop door de potentiële Opdrachtgever geen beroep meer worden gedaan.
3.2 Offertes worden gebaseerd op door de potentiële Opdrachtgever verstrekte gegevens.
3.3 Offertes geven een indicatie van de prijsopgave, prijswijzigingen zijn voorbehouden. Bij extreme prijswijzigingen zal Timberman Boom & Landschap contact opnemen met Opdrachtgever. 
3.4 Indien geen Opdracht wordt gegeven voor de Tuinwerkzaamheden aan Timberman Boom & Landschap nadat wij op verzoek teken-/ontwerpwerkzaamheden hebben verricht brengen wij de hiervoor gemaakte kosten in rekening.

Artikel 4 – OPDRACHT
4.1 Timberman Boom & Landschap is slechts gebonden aan een Opdracht indien deze schriftelijk of per e-mail is vastgelegd door ons en opdrachtgever gezamenlijk.
4.2 Wijzigingen op de in artikel 4.1 genoemde opdracht binden Timberman Boom & Landschap slechts na een schriftelijke bevestiging hiertoe van Ons.
4.3 Opdrachtgever is verplicht Timberman Boom & Landschap te informeren over in de grond aanwezige kabels, leidingen e.d. voordat wij tot graaf- en grondwerkzaamheden overgaan.

Artikel 5 – DUUR OPDRACHT
5.1 Indien de Opdracht voor bepaalde tijd is aangegaan heeft deze een maximale duur van één jaar.
5.2 Een Opdracht voor bepaalde tijd kan, behoudens het bepaalde in dit artikel, niet tussentijds worden opgezegd.
5.3 Opdrachten voor bepaalde tijd met een looptijd van langer dan één jaar en Opdrachten voor onbepaalde tijd kunnen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
5.4 Zowel Opdrachtgever als Timberman  zijn gerechtigd de Opdracht bij aangetekend schrijven onverwijld tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van een opzeg- termijn en zonder gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding indien:

  • Opdrachtgever of Timberman  in staat van faillissement wordt verklaard of zelf haar faillissement heeft aangevraagd.
  • aan Opdrachtgever of Timberman  surseance van betaling is verleend of, indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, op Opdrachtgever de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard;
  • Opdrachtgever of Timberman  een procedure tot liquidatie van haar onderneming in gang heeft gezet/ de onderneming is geliquideerd.
  • In geval van faillissement, surseance van betaling van Opdrachtgever of toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever zijn door Opdrachtgever aan Timberman  verschuldigde bedragen direct opeisbaar.

ARTIKEL 6 ‐ PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN
6.1 Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief btw. Timberman  mag tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien doorberekenen aan Opdrachtgever. Timberman  mag andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan Opdrachtgever doorberekenen. Indien Timberman  dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te (gedeeltelijk) ontbinden voor wat betreft het niet‐uitgevoerde deel van de overeenkomst . Timberman  kan (verdere) uitvoering van de overeenkomst opschorten tot het moment waarop Opdrachtgever aan Timberman  laat weten of hij de prijsverhoging accepteert. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling. Reeds uitgevoerd werk zal worden afgerekend tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs.
6.2 Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
6.3 Meer‐ en minderwerk moeten, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van tevoren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd. Timberman  voert deze werkzaamheden pas na akkoord van de consument uit.
6.4 In geval van door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan Timberman  slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij Opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij Opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

Artikel 7 – OVERMACHT, OPSCHORTING EN ANNULERING
7.1 Als Timberman  en/of Opdrachtgever haar/hun verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan/kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW dan worden de verplichtingen van Timberman  en/of Opdrachtgever opgeschort tot het moment dat deze alsnog kunnen worden nagekomen.
7.2 Onder overmacht in de zin van artikel 6.1 van deze Algemene voorwaarden valt in ieder geval (maar niet uitsluitend) de situatie waarin de Opdracht ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet kan worden uitgevoerd (één en ander ter beoordeling van Timberman ).
7.3 Onder overmacht in de zin artikel 6.1 van deze Algemene voorwaarden valt niet de situatie dat Timberman  de Opdracht niet op het overeengekomen tijdstip kan uitvoeren ten gevolge van het feit dat Opdrachtgever de hiertoe benodigde voorbereidende werkzaamheden niet heeft uitgevoerd.
7.4 Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden kunnen zowel de Timberman  als de Opdrachtgever de Opdracht ontbinden met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige vorm van schadevergoeding. Indien Timberman  reeds gevolg heeft gegeven aan de Opdracht rest Opdrachtgever slechts de mogelijkheid tot gedeeltelijke ontbinding (voor de toekomst) van de Opdracht en is Opdrachtgever gehouden Timberman  te betalen voor de reeds op basis van de Opdracht verrichtte Hovenierswerkzaamheden.
7.5 Indien Opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen alle kosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Annuleringen van een opdracht door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. Indien Opdrachtgever langer dan 20 dagen voor de uitvoerdatum annuleert zal Timberman 25% van de totale factuur in rekening brengen. Bij annulering tussen 20 en 8 dagen voor aanvang van de opdracht is Opdrachtgever verplicht 50% van het totaal verschuldigde bedrag te betalen, zulks onverminderd het recht op volledige schadevergoeding indien de in werkelijkheid door Timberman geleden schade hoger is. Bij een annulering korter dan en gelijk aan 7 dagen voor aanvang van de opdracht is Opdrachtgever verplicht het volledige bedrag van het totaal verschuldigde bedrag te betalen.
7.6 Indien Timberman de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de kosten die tot het moment van annulering zijn gemaakt in rekening gebracht worden. Eventuele aanbetalingen worden indien van toepassing terugbetaald aan Opdrachtgever. Kosten die door een derde partij worden gemaakt om de (resterende) opdracht uit te voeren kunnen niet worden verhaald op Timberman .

Artikel 8 – OPLEVERING
8.1 Onder oplevering van de Hovenierswerkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering van de Hovenierswerkzaamheden door Timberman  aan Opdrachtgever. De Hovenierswerkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd nadat deze zijn uitgevoerd door Timberman en Timberman aan Opdrachtgever mededeelt dat deze zijn afgerond en de eindfactuur is voldaan.

8.2 Na het voldoen van de eindfactuur kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op garantie, ook indien er in de tussentijd gebruik is gemaakt van de garantie, hierna kan er geen aanspraak meer gemaakt worden op eventuele garantie of herstel van werkzaamheden.

Artikel 9 – AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Timberman is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van foutieve of niet gedane mededelingen door Opdrachtgever.
9.2 Opdrachtgever vrijwaart Timberman voor schade veroorzaakt door foutieve of niet-gedane mededelingen van haar zijde dan wel voor andere door haar toedoen veroorzaakte schade.
9.3 Timberman is niet aansprakelijk voor indirecte schade.
9.4 Timberman is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover Opdrachtgever zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

9.5 6 maanden na oplevering en betaling van de eindfactuur kunnen er geen kosten op Timberman  verhaald worden voor eventuele aanpassingen en/of herstelwerkzaamheden aan de Hovenierswerkzaamheden. Hiervoor moet een nieuwe opdracht overeengekomen worden tussen Timberman  en Opdrachtgever.
9.6 Hout is een natuurproduct en het kan krimpen en uitzetten bij een wisselend vochtgehalte. Hierdoor geeft Timberman  geen garantie op werken, kromtrekken en eventuele scheurvorming. 
9.7 Beplanting is een natuurproduct, Timberman zal Opdrachtgever instructies geven voor het behoud hiervan. Na oplevering geeft Timberman hier geen garantie op, in verband met de natuurlijke oorsprong van deze producten. Ondanks dat een plant of boom zorgvuldig gekweekt wordt, kan het voorkomen dat hij helaas niet op de uitgekozen plek blijkt aan te slaan. Als een bepaalde plant of boom op een bepaalde plek het niet goed blijkt te doen kan het zijn dat deze uitvalt. Inboet dus. Voor inboet is Timberman niet aansprakelijk.

Artikel 10 – BETALING
10.1 Betaling van de eindfactuur van Timberman door Opdrachtgever geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum.
10.2 Bij offertes met een eindbedrag boven de duizend euro zal een aanbetaling van 50% procent gevraagd worden. Deze dient voldaan te worden binnen de gestelde betalingstermijn behorend bij de specifieke aanbetaling.
10.3 Opdrachtgever heeft geen recht op enige aftrek, korting of verrekening van kosten op/met facturen van Timberman .
10.4 Indien Opdrachtgever de betaaltermijn van artikel 10.1 overschrijdt is zij zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling in verzuim en is Timberman  vanaf dat moment gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
10.5 Alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke van Timberman voor de inning van niet- tijdig betaalde facturen zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
10.6 In geval van een gezamenlijk aan Timberman verstrekte Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de facturen van Timberman alsmede voor de gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten in geval van niet- tijdige betaling van facturen.

Artikel 11 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
11.1 Het eigendom van door Timberman  aan Opdrachtgever geleverde zaken gaat pas over op Opdrachtgever na betaling van deze zaken door Opdrachtgever aan Timberman .
11.2 Indien het in artikel 11.1 genoemde eigendomsvoorbehoud vervalt ten gevolge van natrekking of zaakvorming verstrekt Opdrachtgever een bezitloos (stil) pandrecht op de natrekkende/ gevormde zaak aan Timberman  ter zake van al hetgeen Opdrachtgever aan Timberman is verschuldigd.

Artikel 12 – INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan door het uitvoeren van de Opdracht komen toe aan Timberman.
12.2 Opdrachtgever dient schetsen, tekeningen e.d. gemaakt door Timberman op eerste verzoek aan Timberman te retourneren.
12.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zaken waarop intellectuele eigendoms- rechten van Timberman rusten zonder toestemming van Timberman  te verveelvoudigen, exploiteren of te openbaren.